ประวัติความเป็นมา

                บริษัท ธีภพ กรุ๊ป จำกัด เป็นบริษัทของคนไทยจดทะเบียนเมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๔๔ โดยมีทุนจดทะเบียน ๔๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สี่สิบเก้าล้านบาทถ้วน) บริษัทฯ ดำเนินกิจการให้บริการรับจ้างทำ ความสะอาดพื้นที่ภานใน ภายนอกอาคาร กำจัดขยะ และทำความสะอาดบริเวณพื้นที่สูง รวมทั้งให้บริการวางแผนจัดการระบบ ทำความสะอาดแบบครบวงจร ทั้งภายในและภายนอกอาคารปัจจุบันมีผลงานให้บริการกับทั้งภาครัฐและเอกชนขนาดใหญ่ที่มีมาตรฐานสูงหลายราย เช่น การท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ, บริษัทรถไฟฟ้า รฟท. จำกัด, (AIRPORT RAIL LINK), กรมธนารักษ์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, การประปา นครหลวง, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต, สถานีรถไฟฟ้าชานเมือง (สายสีแดง), การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชลแห่ง ประเทศไทย (สายสีม่วง), องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ตลาดนัดสวนจตุจักร ฯลฯ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่ผ่านมามีคุณภาพได้มาตรฐานระดับสูงเป็นที่ยอมรับและพึงพอใจของผู้ใช้บริการโดย ต่อเนื่องและไม่เคยมีปัญหาในการดำเนินงานทั้งในด้านคุณภาพและการให้บริการในด้านต่างๆ แต่อย่างใด

                บริษัทฯ จึงมีความมั่นใจว่าจะสามารถให้บริการรับจ้างเหมาทำความสะอาดให้กับทุกโครงการได้อย่างมีคุณภาพ ตาม มาตรฐานการทำความสะอาดระดับสูง และเป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้บริการด้วยเหตุผลต่างๆ ดังนี้

                บริษัทฯ มีความพร้อมในการดำเนินงานครบถ้วนทั้งในด้านอุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องจักรกลในการทำความสะอาด ทั้งภายในและภายนอกอาคารรวมทั้งบริเวณพื้นที่สูง มียานพาหนะในการจัดเก็บและขนขยะเป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ เอง และมีบุคลากรที่มีประสบการณ์และความชำนาญในการทำความสะอาดอย่างพร้อมเพรียงตลอดจนมรการฝึก อบรมและฝึกหัดพนักงาน ให้พร้อมปฎิบัติงานในหน้าที่รับผิดชอบได้เป็นอย่างดี ตามแผนการฝึกอบรมและการ พัฒนาทักษะการบริการคุณภาพแบบมืออาชีพของพนักงานอย่างต่อเนื่อง

                บริษัทฯ มีพัฒนาการในด้านคุณภาพการให้บริการ, อุปกรณ์เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ใช้ในการปฎิบัติงานอย่าง ต่อเนื่องทันสมัยและมาตรฐานระดับสูงมีความพร้อมทั้งในด้านเทคโนโลยีและบุคลากรทำให้เป็นบริษัทฯ ผู้ชำนาญ การชั้นแนวหน้าที่มีศักยภาพสูงในการให้บริการด้านการทำความสะอาดที่มีคุณภาพทุกขั้นตอน

                บริษัทฯ สามารถให้บริการทำความสะอาดและกำจัดขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพครบวงจร เริ่มตั้งแต่การทำความ สะอาดกำจัดคราบสกปรก ฝุ่นละอองหยากไย่ และสิ่งสกปรกต่างๆ ไปจนกระทั่งนำไปกำจัดโดยมียานพาหนะมีการ ขนเคลื่อนย้ายขยะและมีบ่อทิ้งขยะของบริษัทฯ ตั้งอยู่เลขที่ 29 หมู่ 6 ตำบลพืชอุดม อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ทำให้การปฎิบัติงานมีความคล่องตัวสูงและไม่มีปัญหาอุปสรรคในการบริหารจัดการแบบครบวงจรทำให้สามารถปฏิบัติ งานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานที่หน่อยราชการกำหนด


ปรัชญาในการดําเนินธุรกิจอย่างมีคุณภาพ

                ให้ความสนใจ เอาใจใส่กับประสิทธิภาพและรายละเอียดของผลงานเป็นพิเศษรวมทั้งให้ความสำคัญและความมั่นใจ ในการบริการที่รวดเร็วและมีคุณภาพเป็นการบริการที่เราปฎิบัติต่อลูกค้าทุกรายตลอดมา

                ให้ความสำคัญรับการให้บริการทีมคุณภาพ ตรงต่อเวลาด้วยความสม่ำเสมอ ทั้งยังมุ่งเน้นในเรื่องความซื่อสัตย์ในคำ มั่นสัญญาของหน้าที่ที่มีต่อลูกค้าทุกราย ด้วยราคาที่เป็นธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบทั้งนายจ้างและลูกจ้างและไม่กดราคาเพียง เพื่อหวังให้ได้งานมา


"โดยทางบริษัท ธีภพ กรุ๊ป ได้มีความเชื่อมั่นว่า"

นโยบายการดำเนินธุรกิจด้านคุณภาพ

                1. การใช้ทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ ทักษะผ่านการทดสอบ และอบรมด้านทำความสะอาดมาอย่างมีประสิทธิภาพ รอบรู้เทคนิคในการใช้เครื่องมือ-อุปกรณ์ น้ำยา และเพียบพร้อมด้วยจรรยามารยาทที่ผ่านการฝึกอบรมมาอย่างดีแล้ว

                2. นำเทคโนโลยีและเครื่องมือที่ทันสมัย ปลอดภัย เหมาะสมกับงาน และอนุรักษ์สภาพแวดล้อม

ทรัพยากรทางด้านบุคลากร

                ในการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรเข้าทำงาน ต้องผ่านขั้นตอนการตรวจสอบประวัติ ตรวจสุขภาพและสัมภาษณ์อย่าง ละเอียด นอกจากนั้นต้องเข้าโปรแกรมการฝึกงานให้กับพนักงานเพื่อเป็นการเพิ่มเติมเสริมทักษะ ความรู้ความสามารถของ พนักงานและเป็นการพัฒนาวิชาชีพ ส่งเสริมพนักงานของบริษัทฯ ให้มีความชำนาญ และมีประสบการณ์ อีกทั้งยังได้คัดเลือก เครื่องมืออุปกรณ์ทำความสะอาดและน้ำยาเคมีภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย เพื่อใช้ในการทำความสะอาด

                ทรัพยากรทางด้านบุคลากร เป็นหัวใจสำคัญของการให้บริการ ซึ่งบริษัทฯ ตระหนักดี ถึงข้อนี้จึงได้จัดสรรและคัดเลือกบุคลากร ในแต่ละส่วนแต่ละงานหน้าที่ความรับผิดชอบให้ตรงตามบุคลิกลักษณะ และประสบการณ์ของแต่ละบุคคล

ชุดปฏิบัติการ & พนักงาน

ทรัพยากรทางด้านบุคคล เป็นหัวใจสำคัญของการให้บริการ ซึ่งบริฐัทฯ ตระหนักดีถึงข้อนี้
จึงได้จัดสรรและคัดเลือกบุคลากรในแต่ละส่วรแต่ละงานหน้าที่ความรับผิดชอบให้ตรงตามบุคคลิก และประสบการณ์ของแต่ละบุคคล

หน้าที่

หัวหน้าผู้ประสานงานชาย

Unifrom

หัวหน้าผู้ประสานงานชาย

หน้าที่

หัวหน้าผู้ประสานงานหญิง

Unifrom

หัวหน้าผู้ประสานงานหญิง

หน้าที่

หัวหน้าพนักงานทำความสะอาดชาย

Unifrom

หัวหน้าพนักงานทำความสะอาดชาย

หน้าที่

หัวหน้าพนักงานทำความสะอาดหญิง

Unifrom

หัวหน้าพนักงานทำความสะอาดหญิง

หน้าที่

พนักงานทำความสะอาดชาย

Unifrom

พนักงานทำความสะอาดชาย

หน้าที่

พนักงานทำความสะอาดหญิง

Unifrom

พนักงานทำความสะอาดหญิง

หน้าที่

พนักงานทำความสะอาดชาย

Unifrom

พนักงานทำความสะอาดชาย

หน้าที่

พนักงานทำความสะอาดหญิง

Unifrom

พนักงานทำความสะอาดหญิง