ประวัติความเป็นมา

บริษัท ธีภพ กรุ๊ป จำกัด เป็นบริษัทของคนไทยจดทะเบียนเมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๔๔ โดยมีทุนจดทะเบียน ๔๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สี่สิบเก้าล้านบาทถ้วน) บริษัทฯ ดำเนินกิจการให้บริการรับจ้างทำความสะอาดพื้นที่ภายใน ภายนอกอาคาร กำจัดขยะ และทำความสะอาดบริเวณพื้นที่สูง รวมทั้งให้บริการวางแผนจัดการระบบ ทำความสะอาดแบบครบวงจร ทั้งภายในและภายนอกอาคารปัจจุบันมีผลงานให้บริการกับทั้งภาครัฐและเอกชนขนาดใหญ่ที่มีมาตรฐานสูงหลายราย เช่น การท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ, บริษัทรถไฟฟ้า รฟท. จำกัด, (AIRPORT RAIL LINK), กรมธนารักษ์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, การประปา นครหลวง, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต, สถานีรถไฟฟ้าชานเมือง (สายสีแดง), การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชลแห่ง ประเทศไทย (สายสีม่วง), องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ตลาดนัดสวนจตุจักร ฯลฯ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่ผ่านมามีคุณภาพได้มาตรฐานระดับสูงเป็นที่ยอมรับและพึงพอใจของผู้ใช้บริการโดย ต่อเนื่องและไม่เคยมีปัญหาในการดำเนินงานทั้งในด้านคุณภาพและการให้บริการในด้านต่างๆ แต่อย่างใด

บริษัทฯ จึงมีความมั่นใจว่าจะสามารถให้บริการรับจ้างเหมาทำความสะอาดให้กับทุกโครงการได้อย่างมีคุณภาพ ตาม มาตรฐานการทำความสะอาดระดับสูง และเป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้บริการด้วยเหตุผลต่างๆ ดังนี้

บริษัท ธีภพ กรุ๊ป จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO

ISO 9001 ระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานสากล

ISO 9001 เป็นระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานสากล แนวคิดสำคัญของ ISO 9001 คือการจัดวางระบบบริหารงานเพื่อการประกันคุณภาพ ซึ่งเป็นระบบที่ทำให้เชื่อมั่นได้ว่ากระบวนการต่างๆ ได้รับการควบคุมและสามารถตรวจสอบได้ โดยผ่านระบบที่ระบุขั้นตอนและวิธีการทำงาน เพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรในองค์กรรู้หน้าที่ความรับผิดชอบและขั้นตอนต่างๆ ในการปฏิบัติงาน โดยต้องมีการฝึกอบรมให้ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน มีการจดบันทึกข้อมูล รวมทั้งการตรวจสอบการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามที่ระบุ ISO 14001:2015 มาตรฐานสากลฉบับนี้มีเจตนารมณ์เพื่อใช้สำหรับองค์กรที่ต้องการบริหารจัดการกับความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อมของตนอย่างเป็นระบบ โดยใช้ข้อกำหนดที่ได้ระบุว้ในมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมเป็นแนวทางในการปฏิบัติ เพื่อตอบสนองต่อความคาดหวังของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมซึ่งประกอบด้วยการเพิ่มสมรรถนะด้านสิ่งแวดล้อม การดำเนินการให้สอดคล้องตามกฎหมายและพันธะสัญญา

ISO 14001:2015 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม Environmental Management System (ISO 14001:2015) มาตรฐานสากลฉบับนี้มีเจตนารมณ์เพื่อใช้สำหรับองค์กรที่ต้องการบริหารจัดการกับความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อมของตนอย่างเป็นระบบ โดยใช้ข้อกำหนตที่ได้ระบุไว้ในมาตรฐานระบบการจัตการสิ่งแวดล้อมเป็นแนวทางในการปฏิบัติ เพื่อตอบสนองต่อความคาดหวังของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ซึ่งประกอบด้วยการเพิ่มสมรรถนะด้านสิ่งแวดล้อม การดำเนินการให้สอดคล้องตามกฎหมายและพันระสัญญาที่เกี่ยวข้อง และความสามารถในการบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กรเอง เพื่อทำให้เกิดคุณค่าต่อองค์กร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กร UKAS หรือ United Kingdom Accreditation Service เป็นหน่วยงานรับรองระบบ ของสหราชอาณาจักร (อังกฤษ) ที่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติ บริษัทที่ได้รับการรับรอง แสดงให้เห็นถึงความเป็นธรรมและความสามารถในการปฏิบัติงาน และการบริหารจัดการ ที่ได้มาตรฐานสากลที่มีคุณภาพโดยการได้รับรองระบบคุณภาพมาตรฐานนี้จะเป็นพื้นฐานสำคัญที่เป็นเครื่องมือยืนยันในการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องและเพื่อสร้างสรรค์สินค้าและบริการที่มีมาตรฐานให้แก่ลูกค้าและเป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการบริหารงานจากเรา

บริษัทฯ มีความพร้อมในการดำเนินงานครบถ้วนทั้งในด้านอุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องจักรกลในการทำความสะอาด ทั้งภายในและภายนอกอาคารรวมทั้งบริเวณพื้นที่สูง มียานพาหนะในการจัดเก็บและขนขยะเป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ เอง และมีบุคลากรที่มีประสบการณ์และความชำนาญในการทำความสะอาดอย่างพร้อมเพรียงตลอดจนมีการฝึกอบรมและฝึกหัดพนักงาน ให้พร้อมปฎิบัติงานในหน้าที่รับผิดชอบได้เป็นอย่างดี ตามแผนการฝึกอบรมและการ พัฒนาทักษะการบริการคุณภาพแบบมืออาชีพของพนักงานอย่างต่อเนื่อง


บริษัทฯ มีพัฒนาการในด้านคุณภาพการให้บริการ, อุปกรณ์เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ใช้ในการปฎิบัติงานอย่าง ต่อเนื่องทันสมัยและมาตรฐานระดับสูงมีความพร้อมทั้งในด้านเทคโนโลยีและบุคลากรทำให้เป็นบริษัทฯ ผู้ชำนาญ การชั้นแนวหน้าที่มีศักยภาพสูงในการให้บริการด้านการทำความสะอาดที่มีคุณภาพทุกขั้นตอน

บริษัทฯ สามารถให้บริการทำความสะอาดและกำจัดขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพครบวงจร เริ่มตั้งแต่การทำความ สะอาดกำจัดคราบสกปรก ฝุ่นละอองหยากไย่ และสิ่งสกปรกต่างๆ ไปจนกระทั่งนำไปกำจัดโดยมียานพาหนะมีการ ขนเคลื่อนย้ายขยะและมีบ่อทิ้งขยะของบริษัทฯ ตั้งอยู่เลขที่ 32/2 หมู่ 3 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ทำให้การปฎิบัติงานมีความคล่องตัวสูงและไม่มีปัญหาอุปสรรคในการบริหารจัดการแบบครบวงจรทำให้สามารถปฏิบัติ งานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานที่หน่อยราชการกำหนด

ปรัชญาในการดําเนินธุรกิจอย่างมีคุณภาพ

ให้ความสนใจ เอาใจใส่กับประสิทธิภาพและรายละเอียดของผลงานเป็นพิเศษรวมทั้งให้ความสำคัญและความมั่นใจในการบริการที่รวดเร็วและมีคุณภาพเป็นการบริการที่เราปฎิบัติต่อลูกค้าทุกรายตลอดมา

 ให้ความสำคัญรับการให้บริการทีมคุณภาพ ตรงต่อเวลาด้วยความสม่ำเสมอ ทั้งยังมุ่งเน้นในเรื่องความซื่อสัตย์ในคำ มั่นสัญญาของหน้าที่ที่มีต่อลูกค้าทุกราย ด้วยราคาที่เป็นธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบทั้งนายจ้างและลูกจ้างและไม่กดราคาเพียง เพื่อหวังให้ได้งานมา

นโยบายการดำเนินธุรกิจด้านคุณภาพ
  1. การใช้ทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ ทักษะผ่านการทดสอบและอบรมด้านทำความสะอาดมาอย่างมีประสิทธิภาพ รอบรู้เทคนิคในการใช้เครื่องมือ-อุปกรณ์ น้ำยา และเพียบพร้อมด้วยจรรยามารยาทที่ผ่านการฝึกอบรมมาอย่างดีแล้ว
  2. นำเทคโนโลยีและเครื่องมือที่ทันสมัย ปลอดภัย เหมาะสมกับงาน และอนุรักษ์สภาพแวดล้อม
ทรัพยากรทางด้านบุคลากร

ในการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรเข้าทำงาน ต้องผ่านขั้นตอนการตรวจสอบประวัติ ตรวจสุขภาพและสัมภาษณ์อย่างละเอียด นอกจากนั้นต้องเข้าโปรแกรมการฝึกงานให้กับพนักงานเพื่อเป็นการเพิ่มเติมเสริมทักษะความรู้ความสามารถของพนักงานและเป็นการพัฒนาวิชาชีพ ส่งเสริมพนักงานของบริษัทฯ ให้มีความชำนาญและมีประสบการณ์ อีกทั้งยังได้คัดเลือก เครื่องมืออุปกรณ์ทำความสะอาดและน้ำยาเคมีภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัยเพื่อใช้ในการทำความสะอาด

ทรัพยากรทางด้านบุคลากร เป็นหัวใจสำคัญของการให้บริการ ซึ่งบริษัทฯ ตระหนักดี ถึงข้อนี้จึงได้จัดสรรและคัดเลือกบุคลากร ในแต่ละส่วนแต่ละงานหน้าที่ความรับผิดชอบให้ตรงตามบุคลิกลักษณะ และประสบการณ์ของแต่ละบุคคล